บุคคลากร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายวิชัย ราชธานี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3814511
Facebook     : วิชัย ราชธานี
ID Line         : wichaipccnst
E-mail          : wichai@watwangkong.ac.th
                   : 








หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายกรีฑา สามพิมพ์
 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่   : ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
                   : ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาพลสังคมศึกษา
E-mail          : kreeta@watwangkong.ac.th










หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสุพร สามพิมพ์
 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่   ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
                   ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น:   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
E-mail          : suporn@watwangkong.ac.th










หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงิน
นางพรรณี จันทร์แดง
 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่   ครูผู้สอนและครูรูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
E-mail          : pannee@watwangkong.ac.th












หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวรัตติยา สังคานาคิน
 
ตำแหน่งครู     :     วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่    :     ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
                          ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
ครูประจำชั้น    :     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
E-mail           :     ami@watwangkong.ac.th











นางวิภาวรรณ หนูหนอง
 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นและครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1
E-mail          : wipawan@watwangkong.ac.th












นางสาวเสาวลักษณ์ มาบัว

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นและครูผู้สอนชั้นอนุบาล 2
E-mail          : saowalak@watwangkong.ac.th












นางเอื้อนศรี รอดบัวทอง
 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
E-mail          : eurnsri@watwangkong.ac.th












นางสมร ทองบุญยัง
 
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
E-mail          : smorn@watwangkong.ac.th











นางสาวปฐมาพร ไหมด้วง
 
ตำแหน่ง       :    ครูอัตราจ้าง 
ปฏิบัติหน้าที่  :    ครูประจำชั้นและครูผู้สอนชั้นอนุบาล 2
E-mail         :    patama@watwangkong.ac.th












นางสาวอำไพ สังข์ศิริ
 
ตำแหน่ง      :    ครูอัตราจ้าง (สำนักงานเขต) 
ปฏิบัติหน้าที่ :    ครูประจำชั้น: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                      ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
                      ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
E-mail        :   ampaiben@watwangkong.ac.th











นางสาวจุฑาทิพย์ เพ็งใหม่
 
ตำแหน่งอัตราจ้าง (พนักงานธุรการ) 
ปฏิบัติหน้าที่  งานธุรการ ร.ร.วัดวังฆ้อง, ร.ร.บ้านคอพรุ, ร.ร.บ้านชายควน
E-mail          : chuthathip@watwangkong.ac.th               












นายสรายุ จิตติศักดิ์
 
ครูโรงเรียนบ้านชายควน ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวัดวังฆ้อง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่  ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายควน
E-mail          : sarayu@watwangkong.ac.th










นางอุรา จิตติศักดิ์
 
ครูโรงเรียนบ้านชายควน ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวัดวังฆ้อง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
E-mail          : oura@watwangkong.ac.th











นางสาวอุมาพร บริเพชร
 
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านชายควน ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวัดวังฆ้อง
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
E-mail          : tuck@watwangkong.ac.th