การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โพสต์4 ธ.ค. 2561 06:19โดยวิชัย ราชธานี   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2561 07:26 ]

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวิชัย ราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังฆ้องเเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นประธานการประชุมสัมมนา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งจังหวัด จำนวน 1,147 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เพื่อรับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะนำสู่การปฏิบัติในหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเรื่องเร่งด่วน อาทิ วิทยฐานะ การบริหารจัดการอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 โดย ก.ค.ศ. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท พร้อมทั้ง เร่งพัฒนาการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ด้าน วินัยจราจร การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา การบริหารจัดการขยะและนครศรีธรรมราชศึกษา โมเดล โดยจะมีการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการนำนครศรีฯ ศึกษาโมเดลมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานประสานจัดการการศึกษาโดยรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ <<ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก facebook ประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3>>